Vergi Affı' ve 'Varlık Barışı' konusunda bilgilendirme (Son Başvuru Tarihi: 31 Ekim 2016)


‘Vergi Affı’ veya ‘Varlık Barışı’ olarak bilinen ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’ 19.08.2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanunun ilgili maddelerindeki başvuru süresine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla kanun hükmünden yararlanmak isteyen borçluların 31 Ekim 2016 tarihine kadar ilgili idareye başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

 

Kanuna ilişkin genel bilgiler aşağıda bilgilerinize sunulmakta olup, detaylı bilgi edinmek ve başvuru yapmak için üyelerimizin mali müşavirlerine başvurması tavsiye edilir. 

 1. Kanun kapsamında hangi düzenlemeler yapılmaktadır?

 Vergi affı kapsamında;

 

 • Kesinleşmiş alacakların,
 • Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacakların,
 • İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemlerin,

Yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler yapılmaktadır.

Vergi Barışı kapsamında;

 

 • Matrah ve vergi artırımı,
 • İşletme kayıtlarının düzeltilmesi,
 • Bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılmasına

ilişkin düzenlemeler yapılmaktadır.

 

 1. Hangi vergi alacakları yapılandırmaya konu edilebilecek?
 • Vergiler (VUK kapsamına giren vergi, resim harçlar) ve vergi cezaları,

 

 • Gümrük vergileri ve idari para cezaları,
 • Yukarıda belirtilen alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası gibi fer’i alacaklar

 

 1. Kapsama giren alacakların dönemi nedir?

Vergi Usul Kanunu kapsamına giren;

 

 • 30.06.2016 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamlarını (2016 yılı Temmuz ayında ödenmesi gereken gelir vergisi ikinci taksiti hariç),
 • - 2016 yılına ilişkin olarak 30.06.2016 tarihinden (bu tarih dahil) önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamlarını (2016 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti hariç),
 • - 30.06.2016 tarihinden (bu tarih dahil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezalarını kapsamaktadır.

 

Gümrük Kanunu kapsamına giren;

 • 30.06.2016 tarihinden (bu tarih dahil) önce 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, zamlar ve gecikme zammı alacaklarını kapsamaktadır.
Test

Form Gönderimi

Tamam